• Over mijn atelier

  MYRTHE CORTHALS

  Over mijn atelier

  Het Ont­werp­a­te­lier is een bu­reau voor gra­fisch ont­werp, il­lu­stra­ties en web­de­sign. Sa­men met u zoek ik naar een op­ti­ma­le com­bi­na­tie van cre­a­ti­vi­teit, tech­niek, stijl en uit­stra­ling. De­ze com­bi­na­tie is ook de gro­te kracht van het Ate­lier. Ik ben op­ge­leid als gra­fisch ont­wer­per (St. Lu­cas, Box­tel), als mo­de­ont­wer­per en sty­list (Am­ster­dam Fas­hi­on In­sti­tu­te) en als web­de­sig­ner (De Di­gi­ta­le Aca­de­mie, De­ven­ter). Te­vens be­schik ik over rui­me cre­a­tie­ve en com­mer­ci­ë­le werkervaring. 

 • Unieke creaties

  ILLUSTRATIES

  Unieke creaties

  Bent u op zoek naar mooie il­lu­stra­ties voor een kin­der- of kook­boek, een ge­boor­te- of trouw­kaart, een be­lang­rij­ke pre­sen­ta­tie of iets an­ders? Ik ga geen uit­da­ging uit de weg en il­lu­streer met pas­sie, ver­beel­dings­kracht en inlevingsvermogen. 

 • Ontwerpen op maat

  LOGO'S EN HUISSTIJLEN

  Ontwerpen op maat

  Wilt u uw be­drijf goed in de markt zet­ten? Dan maak ik voor u een stijl­vol en krach­tig lo­go en een bij­pas­sen­de huis­stijl. Ik ver­zorg ook fly­ers en fol­ders. Al mijn gra­fi­sche ont­wer­pen zijn wel­door­dacht en rich­ten zich op de wen­sen van de opdrachtgever. 

 • Goede zichtbaarheid

  WEBDESIGN

  Goede zichtbaarheid

  Hebt u be­hoef­te aan een aan­spre­ken­de en over­zich­te­lij­ke web­si­te, die om te be­gin­nen ge­mak­ke­lijk vind­baar is? Bij het Ont­werp­a­te­lier kunt u uit­ste­kend te­recht. Ik ont­werp sta­te-of-the-art web­si­tes in Word­Press of Joom­la! voor uw be­drijf of or­ga­ni­sa­tie of uw eve­ne­men­ten of gelegenheden.

Over mijn atelier
MYRTHE CORTHALS

Over mijn atelier

Het Ont­werp­a­te­lier is een bu­reau voor gra­fisch ont­werp, il­lu­stra­ties en web­de­sign. Sa­men met u zoek ik naar een op­ti­ma­le com­bi­na­tie van cre­a­ti­vi­teit, tech­niek, stijl en uit­stra­ling. De­ze com­bi­na­tie is ook de gro­te kracht van het Ate­lier. Ik ben op­ge­leid als gra­fisch ont­wer­per (St. Lu­cas, Box­tel), als mo­de­ont­wer­per en sty­list (Am­ster­dam Fas­hi­on In­sti­tu­te) en als web­de­sig­ner (De Di­gi­ta­le Aca­de­mie, De­ven­ter). Te­vens be­schik ik over rui­me cre­a­tie­ve en com­mer­ci­ë­le werkervaring. 

Unieke creaties
ILLUSTRATIES

Unieke creaties

Bent u op zoek naar mooie il­lu­stra­ties voor een kin­der- of kook­boek, een ge­boor­te- of trouw­kaart, een be­lang­rij­ke pre­sen­ta­tie of iets an­ders? Ik ga geen uit­da­ging uit de weg en il­lu­streer met pas­sie, ver­beel­dings­kracht en inlevingsvermogen. 

Ontwerpen op maat
LOGO'S EN HUISSTIJLEN

Ontwerpen op maat

Wilt u uw be­drijf goed in de markt zet­ten? Dan maak ik voor u een stijl­vol en krach­tig lo­go en een bij­pas­sen­de huis­stijl. Ik ver­zorg ook fly­ers en fol­ders. Al mijn gra­fi­sche ont­wer­pen zijn wel­door­dacht en rich­ten zich op de wen­sen van de opdrachtgever. 

Goede zichtbaarheid
WEBDESIGN

Goede zichtbaarheid

Hebt u be­hoef­te aan een aan­spre­ken­de en over­zich­te­lij­ke web­si­te, die om te be­gin­nen ge­mak­ke­lijk vind­baar is? Bij het Ont­werp­a­te­lier kunt u uit­ste­kend te­recht. Ik ont­werp sta­te-of-the-art web­si­tes in Word­Press of Joom­la! voor uw be­drijf of or­ga­ni­sa­tie of uw eve­ne­men­ten of gelegenheden.

LOGO'S & HUISSTIJLEN

LOGO'S & HUISSTIJLEN

Een mooie huis­stijl voor uw nieu­we be­drijf? Hier vindt u een greep uit mijn gra­fi­sche werk. 

ILLUSTRATIES

ILLUSTRATIES

Sier­lij­ke, strak­ke vor­men of rij­ke, zach­te kleu­ren? Voor­beel­den van mijn il­lu­stra­ties ziet u hier.

WEBDESIGN

WEBDESIGN

Een res­pon­sie­ve web­si­te met veel uit­stra­ling? Kijkt u hier voor in­for­ma­tie over mijn werkwijze.

HUISSTIJLEN EN LOGO'S

HUISSTIJLEN EN LOGO'S

Een mooie huis­stijl voor uw nieu­we be­drijf? Hier vindt u een greep uit mijn gra­fi­sche werk. 

VEELZIJDIGE ILLUSTRATIES

VEELZIJDIGE ILLUSTRATIES

Sier­lij­ke, strak­ke vor­men of rij­ke, zach­te kleu­ren? Voor­beel­den van mijn il­lu­stra­ties ziet u hier.

WEBDESIGN & ONDERHOUD

WEBDESIGN & ONDERHOUD

Een res­pon­sie­ve web­si­te met veel uit­stra­ling? Kijkt u hier voor in­for­ma­tie over mijn werkwijze.

 • Home

Niet gevonden

Sorry, maar je zoekt naar iets dat er niet is.

 • Uit mijn portfolio

  Uit mijn portfolio

  Huis­stijl en logo 

  Een mooie huis­stijl valt op en zorgt voor een ster­ke en fris­se uit­stra­ling. Ik ont­werp voor u een lo­go, brief­pa­pier, vi­si­te­kaart­jes en al­les wat u ver­der no­dig hebt.

 • Uit mijn portfolio

  Uit mijn portfolio

  Interieurillustraties  Ik maak graag in­te­ri­eu­r­il­lu­stra­ties voor tijd­schrif­ten, ca­ta­lo­gi of pre­sen­ta­ties. Dit is een te­ke­ning van een meis­jes­ka­mer met een­hoorn­be­hang, een ster­ren­dek­bed­over­tek, een glit­ter­gor­dijn en ver­schil­len­de an­de­re kinderkameraccessoires.

 • Uit mijn portfolio

  Uit mijn portfolio

  Huwelijkskaarten 

  Voor fees­te­lij­ke ge­le­gen­he­den ont­werp ik per­soon­lij­ke (liefst hand­ge­te­ken­de) kaar­ten. Mijn doel bij het ont­wer­pen is het ma­ken van een kaart waar u over der­tig jaar nog al­tijd graag naar kijkt. 

 • Uit mijn portfolio

  Uit mijn portfolio

  Mode-illustraties 

  Zoekt u een mo­de-il­lu­stra­tor of mo­de­sty­list voor een klein of gro­ter pro­ject? Ik heb veel er­va­ring met tech­ni­sche te­ke­nin­gen en op stand te­ke­nen en weet al­les van pas­vor­men, stof­fen en fournituren.

 • Uit mijn portfolio

  Uit mijn portfolio

  Ge­boor­te­kaart­jes

  Niets is per­soon­lij­ker dan een ge­boor­te­kaart­je. Met uw ei­gen wen­sen als lei­draad ont­werp ik voor u een stra­len­de kaart voor een bij­zon­de­re gebeurtenis.

 • Uit mijn portfolio

  Uit mijn portfolio

  Fly­ers

  Ook bij in­for­ma­tie- en re­cla­me­ma­te­ri­aal is een goed ont­werp erg be­lang­rijk. Sa­men met u be­paal ik op wel­ke wij­ze uw bood­schap en uw stijl het best op el­kaar kun­nen wor­den afgestemd.

 • Uit mijn portfolio

  Een mooie huis­stijl valt op en zorgt voor een ster­ke en fris­se uit­stra­ling. Ik ont­werp voor u een lo­go, brief­pa­pier, vi­si­te­kaart­jes en al­les wat u ver­der no­dig hebt.

 • Uit mijn portfolio

  Ik maak graag in­te­ri­eu­r­il­lu­stra­ties voor tijd­schrif­ten, ca­ta­lo­gi of pre­sen­ta­ties. Dit is een te­ke­ning van een meis­jes­ka­mer met een­hoorn­be­hang, een ster­ren­dek­bed­over­tek, een glit­ter­gor­dijn en ver­schil­len­de an­de­re kinderkameraccessoires.

 • Uit mijn portfolio

  Voor fees­te­lij­ke ge­le­gen­he­den ont­werp ik per­soon­lij­ke (liefst hand­ge­te­ken­de) kaar­ten. Mijn doel bij het ont­wer­pen is het ma­ken van een kaart waar u over der­tig jaar nog al­tijd graag naar kijkt. 

 • Uit mijn portfolio

  Zoekt u een mo­de-il­lu­stra­tor of mo­de­sty­list voor een klein of gro­ter pro­ject? Ik heb veel er­va­ring met tech­ni­sche te­ke­nin­gen en op stand te­ke­nen en weet al­les van pas­vor­men, stof­fen en fournituren.

 • Uit mijn portfolio

  Niets is per­soon­lij­ker dan een ge­boor­te­kaart­je. Met uw ei­gen wen­sen als lei­draad ont­werp ik voor u een stra­len­de kaart voor een bij­zon­de­re gebeurtenis.

 • Uit mijn portfolio

  Ook bij in­for­ma­tie- en re­cla­me­ma­te­ri­aal is een goed ont­werp erg be­lang­rijk. Sa­men met u be­paal ik op wel­ke wij­ze uw bood­schap en uw stijl het best op el­kaar kun­nen wor­den afgestemd.

__ 

LET’S CALL:

+31(0)6 49913513

LET’S MAIL:

myrthegabriel@gmail.com

__