WEBDESIGN

U WILT EEN MOOIE WEBSITE

Wat is belangrijk?

Een mooie web­si­te is uw vi­si­te­kaart­je. Bij het ho­ren van een naam, het zien van een ad­ver­ten­tie of het be­den­ken van plan­nen is een snel­le blik op een be­paal­de web­si­te vaak het eer­ste wat men­sen doen. Een aan­spre­kend beeld is voor de he­den­daag­se web­si­te daar­om min­stens zo be­lang­rijk als een dui­de­lij­ke tekst. Om­dat goe­de in­for­ma­tie na­tuur­lijk wel be­lang­rijk blijft, kun u er het best voor zor­gen dat uw web­si­te zo­wel bij een eer­ste be­zoek als bij een na­der be­zoek pret­tig te ge­brui­ken is. 

Wat kan ik u bie­den?

Het Ont­werp­a­te­lier maakt on­der an­de­re web­si­tes voor be­drij­ven (evt. met web­shop), par­ti­cu­lie­ren en bij­zon­de­re ge­le­gen­he­den (hu­we­lij­ken, eve­ne­men­ten, et ce­te­ra). Bij gro­te­re pro­jec­ten werk ik sa­men met an­de­re web­de­sig­ners. Bij het ma­ken van al mijn web­si­tes zet ik in op een goe­de vind­baar­heid en een goe­de res­pon­si­vi­teit op de be­lang­rijk­ste ge­bruiks­for­ma­ten (desktop, lap­top, ta­blet en te­le­foon). Daar­naast zoek ik steeds naar de bes­te com­bi­na­tie van een hel­de­re op­zet en een mooie vormgeving.

Voor­beel­den van re­cen­te web­si­tes die zijn ont­wor­pen door Het Ont­werp­a­te­lier: www.kadoeskados.nl
www.sportparkdoesburg.nl

Bent u be­nieuwd wat het ma­ken van een web­si­te kost? Stuur me dan ge­heel vrij­blij­vend een app of mail.
EEN WERKWIJZE IN VIJF STAPPEN

Stap 1: Een ken­­nis­­ma­­kings- en in­ta­ke­ge­sprek (via Sky­pe of op lo­ca­tie). Tij­dens dit ge­sprek be­spre­ken we uw wen­sen en de mo­ge­lijk­he­den. Na het ge­sprek ont­vangt u een dui­de­lij­ke offerte. 

Stap 2: In de­ze fa­se be­spre­ken we de op­zet en vorm­ge­ving van de web­si­te zelf (aan de hand van een zo­ge­he­ten wi­­re-fra­­me) en ma­ken we een goe­de planning.

Stap 3: Wan­neer de gro­ve ver­sie van de web­si­te ge­maakt is, lo­pen we de web­si­te ge­za­men­lijk door en kunt u des­ge­wenst aan­ge­ven wel­ke aan­vul­lin­gen of aan­pas­sin­gen u graag ziet.

Stap 4: Bij de vol­gen­de fa­se is de web­si­te zo goed als klaar. In­dien klei­ne aan­pas­sin­gen no­dig zijn, kun­nen de­ze nog wor­den gedaan.

Stap 5: Als de laat­ste punt­jes op de i zijn ge­zet, is de web­si­te he­le­maal naar uw zin. Nu la­ten we de web­si­te de lucht in gaan. 

HET ONDERHOUD VAN UW WEBSITE

Om uw web­si­te (blij­vend) goed te la­ten func­ti­o­ne­ren, is goed tech­nisch on­der­houd nood­za­ke­lijk. Om­dat dit ge­ge­ven gauw uit het oog wordt ver­lo­ren, wijs ik er graag met na­druk op. De be­lang­rijk­ste as­pec­ten van een goed on­der­houd zijn het waar­bor­gen van de vei­lig­heid, het waar­bor­gen van de sta­bi­li­teit en het waar­bor­gen van de snel­heid van web­si­tes. Uw web­si­te blijft voor­al ge­zond door de­ze steeds te voor­zien van de meest re­cen­te beveiligingstools.

Het on­der­houd van web­si­tes in Word­Press en Joom­la! is be­schik­baar van­af € 35,- per maand (ex­cl. BTW).