• Over het Ontwerpatelier

    Het Ont­werp­a­te­lier is ont­staan van­uit mijn ge­dach­te dat gra­fisch ont­werp, il­lu­stra­tie­werk en web­de­sign el­kaar on­der­ling kun­nen ver­ster­ken. Web­de­sig­ners, il­lu­stra­to­ren en gra­fisch ont­wer­pers zijn er ge­noeg, maar de com­bi­na­tie van tech­ni­sche te­ken­vaar­dig­he­den, ech­te cre­a­ti­vi­teit en de­ge­lij­ke com­pu­ter­ken­nis is be­hoor­lijk zeld­zaam. Als all­round ont­wer­per kan ik u op meer­de­re vlak­ken ver­der helpen. 

  • Za­ke­lijk en stijlvol 

    Voor al­les wat no­dig is om een merk, ima­go of idee goed in de markt te zet­ten kunt u bij het Ont­werp­a­te­lier te­recht. Des­ge­wenst kan ik u een to­taal­pak­ket van lo­go, huis­stijl, web­si­te en in­for­ma­tie- of re­cla­me­ma­te­ri­aal aan­bie­den. Een der­ge­lijk pak­ket biedt als voor­deel dat al uw za­ke­lij­ke ui­tin­gen per­fect op el­kaar zijn af­ge­stemd en el­kaar te­vens versterken.

  • Met pas­sie en overgave

    Naast ont­wer­pen voor za­ke­lij­ke doel­ein­den maak ik ook il­lu­stra­ties voor bij­voor­beeld boe­ken en tijd­schrif­ten en ont­werp ik kaar­ten voor bij­zon­de­re ge­le­gen­he­den (ge­boor­te, hu­we­lijk, et ce­te­ra). Door mijn rui­me er­va­ring met cre­a­tie­ve pro­jec­ten ben ik goed in staat mij een beeld te vor­men van uw wen­sen en verwachtingen.

Over het Atelier

Het Ont­werp­a­te­lier is ont­staan van­uit mijn ge­dach­te dat gra­fisch ont­werp, il­lu­stra­tie­werk en web­de­sign el­kaar on­der­ling kun­nen ver­ster­ken. Web­de­sig­ners, il­lu­stra­to­ren en gra­fisch ont­wer­pers zijn er ge­noeg, maar de com­bi­na­tie van tech­ni­sche te­ken­vaar­dig­he­den, ech­te cre­a­ti­vi­teit en de­ge­lij­ke com­pu­ter­ken­nis is be­hoor­lijk zeld­zaam. Als all­round ont­wer­per kan ik u op meer­de­re vlak­ken ver­der helpen. 

Za­ke­lijk en stijlvol 

Voor al­les wat no­dig is om een merk, ima­go of idee goed in de markt te zet­ten kunt u bij het Ont­werp­a­te­lier te­recht. Des­ge­wenst kan ik u een to­taal­pak­ket van lo­go, huis­stijl, web­si­te en in­for­ma­tie- of re­cla­me­ma­te­ri­aal aan­bie­den. Een der­ge­lijk pak­ket biedt als voor­deel dat al uw za­ke­lij­ke ui­tin­gen per­fect op el­kaar zijn af­ge­stemd en el­kaar te­vens versterken.

Met pas­sie en overgave

Naast ont­wer­pen voor za­ke­lij­ke doel­ein­den maak ik ook il­lu­stra­ties voor bij­voor­beeld boe­ken en tijd­schrif­ten en ont­werp ik kaar­ten voor bij­zon­de­re ge­le­gen­he­den (ge­boor­te, hu­we­lijk, et ce­te­ra). Door mijn rui­me er­va­ring met cre­a­tie­ve pro­jec­ten ben ik goed in staat mij een beeld te vor­men van uw wen­sen en verwachtingen.

ate­lier